EC Juristkonsult - Juristbyrå Stockholm

EC Juristkonsult - Juristbyrå Stockholm är en Stockholmsbaserad juristbyrå med inriktning mot affärsjuridik och offentliga upphandlingar inom LOU, LUF och LOV. Vi företräder klienter i olika processuella förfaranden och i allmän domstol. Våra jurister upprättar avtal och kontrakt såsom anställningsavtal, bolagsavtal, samarbetsavtal och franchiseavtal och därtill hörande dokument. Vi bistår även våra klienter i försäkringsrättsliga frågor rörande allt från ersättningen från försäkringen till rätten att inneha en försäkring. Både frågor har principiell art och regleras i Nya försäkringsavtalslagen från år 2006.

Stockholm